Publisert 20.10.2017
ROS-rapport bilete

Ei prosjektgruppe frå Os kommune har analysert moglege beredskapssituasjonar i Os. Resultatet er ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) for kommunen. Dette er den første overordna og heilskaplege ROS-analysen som er utarbeida for Os kommune etter at kommunal beredskapsplikt trødde i kraft. 

Publisert 12.10.2017
ElisabethFarstad_01_NY

Namn: Elisabeth Farstad
Alder: 56
Kjem frå: Noko udefinerbart. Budd i Bergen store deler av sitt liv og fødd på Vestlandet. Har budd mange år i USA og flytta ein del i inn- og utland.
Bur: Bergen
Karriere: Journalist i lokalavisa i Lillehammer Dagningen, jobba i TV2, vore i Informasjonsavdelinga i Bergen kommune i over 20 år, og sidan oktober 2015 har ho vore assisterande rådmann i Fusa kommune.

Publisert 09.10.2017
Borgarleg vigsel 1

Kommunen tek over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg frå 1. januar 2018.

Publisert 28.09.2017
grønnsaker matsvinn 1

Norske myndigheiter og ei rekkje organisasjonar i den norske matbransjen har sett seg mål om å redusere matsvinnet med 50% innan 2030. Som eit leidd i dette vert verksemder og forbrukarar i Os oppfordra til å bidra til denne målsetjinga.

Publisert 26.09.2017
vaccination[1].jpg

Alle kvinner født 1991 og seinare får tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. Her finn du datoar for vaksinasjon hausten 2017.

Publisert 21.09.2017
​​​​​​​Ad Hoc utvalet for Familiens Hus på studietur

Ad hoc utvalet for Familiens Hus i Os kommune har denne veka vore på studietur til Kristiansand og Mandal. Det er fint å kunne få rettleiing frå andre kommunar som allereie har eteblaert eit slikt stort prosjekt, seier prosjektleiar Merethe Jacobsen.

Frå venstre: Laila Reiertsen, Barbara Træland, Line Rye, Bjørn Matland, Signe Berge Molland og Merethe Jacobsen.

Publisert 20.09.2017
liv på Osoyrø 1

Denne veka vil ca. 8000 husstandar som bur i eller har flytta frå kommunane Os, Fjell, Lindås og Meland få ein SMS med spørsmål om å delta i ei undersøking om bustads- og bumiljøpreferansar. Undersøkinga skal gje kommunane meir kunnskap om korleis barne- og ungdomsfamiliar ynskjer å bu, og kor attraktivt det er eller vil vera for slike hushald å bu i, eller tett på regionsentera Straume, Osøyro eller Knarvik m/asken mot Frekkhaug.

Publisert 15.09.2017
Utsnitt av område for utvida parkering ved Næringsparken 1

I høve sykkel-VM kan du no stå parkert ved Os Næringspark og i langtidssonene i opptil 11 timar. Dette for å gjere det enklare for pendlarar å nytte seg av kollektivtilbodet mellom Os og Bergen medan sykkel-VM pågår.

Publisert 15.09.2017
Grunderpris2018

Det er lokale eldsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Norges Vels Gründerpris tildelast personar som har gjort ein særskild innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller verksemd. Er du eller kjenner du nokon som fortener denne prisen?

Publisert 13.09.2017
Bergen sykkel VM 1

Sykkel-VM vert avvikla i Bergen frå 16. til 24. september. Det er venta 500.000 tilreisande under arrangementet, noko som gjev utslag på trafikkavvikling, vegar og kollektivtilbod i Bergen og omegn. Os kommune har sett inn ekstra tiltak for å auke beredskapen.

 

 

 

 

 

 

Publisert 07.09.2017
kommunesamanslaaing-1

Os og Fusa skal bli ein kommune i 2020. Her kan du lese meir om prosessen mot samanslåing.

 

Publisert 07.09.2017
Oselvar


Den nyoppretta stillinga får ei sentral rolle i toppleiargruppa, og rapporterer til rådmannen.  Ansvarsområdet vert interne prosessar, utviklingsarbeid, kvalitetsarbeid og innovasjonsprosjekt i samband med kommunesamanslåinga Os og Fusa. I dette ligg blant anna vidareutvikling av digitale styrings- og informasjonssystem, og arbeidsprosessar.  Organisasjons- og innovasjonssjefen får overordna ansvar for stabsavdelingane i kommunen.

Publisert 04.09.2017
Telefonfridag

Avdelinga har difor begrensa telefontid kvar tysdag.


Plan, byggesak og kart/oppmåling har mange telefonar og kunder som kjem innom for å diskutere små og store saker. For å frigjere tid til å handsame saker innanfor gitte fristar og slik yte best mogleg service overfor innbyggjarane i Os, er det innført telefonfri kvar tysdag for alle på plan, byggesak og kart/oppmåling. Dette gjeld også møter med folk som stikk innom og som ikkje har avtalt noko på førehand. 

Publisert 30.08.2017
Fellesnemnda med adminstrasjoner og tillitsvalde

Fellesnemnda for den nye kommunen og tillitsvalde frå Os og Fusa har vore tre dagar i Ulvik for å starte arbeidet med etablering av nye Bjørnafjorden kommune. Det har vore konstruktive dagar med nyttig lærdom frå erfarne prosjektleiare og tillitsvalde frå andre kommunesamanslåingar og organisasjonsendringar. 

Publisert 25.08.2017
Havnesjefen med familie

I forbindelse med avliving av Havnesjefen har kommunen fått inn ein rekke spørsmål knytta til behandlinga av denne saka. Kommunen har derfor samla eit skriv som gjer svar på dei mest gjennomgåande spørsmåla.