Publisert 18.06.2019

Den 9. september skal det veljast representantar til det første kommunestyret i  Bjørnafjorden kommune.
Vi treng enno nokre fleire valmedarbeidarar til fleire av vallokala.
Er du interessert? Les meir og registrer deg her!    

Publisert 17.06.2019

Fredag 21. juni inviterer Os frivilligsentral i samarbeid med Fjordfolk til gratis turar med Bygstadskipet. Det staselege fartøyet er ein nedskalert tru kopi av Gokstadskipet, 38 fot langt, med ti årepar (og for sikkerhets skuld ein liten motor). 
Turane går frå Oselvarnaustet mellom klokka 12 og 16. Det er plass til 15 om bord, og kvar tur blir på maks ein time, avhengig av kor mange som melder seg på. Undervegs fortel skipper Helge Kårstad vikinghistorier. 
Vil du vere med? Send ein e-post snarast til thh@os-ho.kommune.no. Har du spørsmål? Ring Tove Hille på 91672910 eller 56575263. 

Publisert 14.06.2019

Veit du om ein brannfarleg situasjon hos nokon du kjenner eller bur i nærleiken av?
Branntips.no er ei ny nasjonal nettside der du kan melde frå til det kommunale brannvesenet om bekymringsfulle situasjonar som kan føre til brann. Du kan òg ringe Os brann og redning direkte på telefon 56 57 53 55.

Uansett kven eller kva bekymringa di gjeld, ønskjer brannvesenet å høyre frå deg. Saman kan vi unngå at brann oppstår og potensielt redde liv. Namnet ditt eller kontaktopplysningane dine vil ikkje bli delte med nokon utan ditt samtykke. Opplysningar du gir til brannvesenet blir behandla konfidensielt. Brannvesenet brukar berre kontaktinformasjonen din i tilfelle dei treng å stille deg nokre spørsmål om saka.

Takk for at du bryr deg!

Eksempel på bekymringsmeldingar:

 • Lagring eller hindringar i rømmingsveg
 • Personar som av ulike årsakar ikkje klarar å ivareta sin eigen branntryggleik og kanskje utgjer ein risiko for andre
 • Brann- eller byggtekniske manglar
 • Dårlege elektriske anlegg eller koplingar
 • Parkerte bilar eller anna som kan hindre brannbilen i å kome fram
 • Oppbevaring av gass i kjellar eller på loft

Les meir på branntips.no

Publisert 14.06.2019

Sommaren er høgsesong for giftarmål, og kommunen har ansvar for borgarleg vigsel i Os. Men midt i all romantikken gjeld det å hugse på nokre praktiske ting, til dømes fristane for å sende inn dokument.
Brurepar som skal gifte seg borgarleg i Os mellom 10. juli og 25. august i år, må sende inn all påkravd dokumentasjon innan 30 juni. 
Er bryllaupsdatoen mellom 1. og 10. juli? Då må vi ha papira i hende seinast 15. juni.
Os kommune gratulerer, og ønskjer lukke til med førebuingane!  

Publisert 06.06.2019

Når du skal setje opp noko som er søknadspliktig, må du vanlegvis varsle naboen. Tidlegare fanst nabovarselet berre i papirformat, men no kan du velje å varsle digitalt. Her kan du sjå når du må varsle, og korleis du går fram. (ill. frå wikimedia) 

Publisert 04.06.2019

Os helsestasjon og Os Røde Kors tilbyr førstehjelpskurs retta mot deg som er småbarnsforelder eller har omsorg for barn.
Det første kurset blir halde onsdag 12. juni kl 1800-2100 på Røde Kors-huset i Kolskogheiane. Dersom det er stor interesse, kjem det til å bli sett opp fleire kurs.
Her kan du lese meir om kurset og melde deg på.

Publisert 28.05.2019

 

Onsdag gjer Tenesteutvalet sin debut på Os kommune-TV.  På den svært rikhaldige saklista står mellom anna

 • resultat av Ungdata-undersøkinga 2019
 • resultat og oppfølging av nasjonale prøver og elevundersøkinga 2018
 • status for pedagognorm i grunnskulen
 • forslag til vidare satsing "Ungdom i Os"

Sjå møtet direkte frå klokka 9 onsdag 29. mai eller i opptak her.

Publisert 24.05.2019

Os kommune sender normalt ut faktura for kommunale gebyr (vatn, avløp, feiing, tøming av kloakk/septik) fire gonger i året. No kan du velje å få faktura månadleg i staden.
Då blir totalbeløpet delt på 12 terminar, i staden for på fire.


Les dette før du bestiller: 

 • Står du som fakturamottakar på fakturaen for kommunale gebyr frå Os kommune eller er ein annan person i husstanden registrert som mottakar? Berre fakturamottakar kan gjere endringar i samband med fakturaen.
 • Månadleg faktura føreset at du har avtale om avtalegiro, e-faktura, Vipps efaktura eller Digital postkasse med Os kommune.
 • Avtale om månadleg faktura gjeld frå og med neste månad.

Slik bestiller du månadleg faktura:

Fyll ut og send inn dette skjemaet (logg inn via ID-porten)

Publisert 20.05.2019

Os kommune søker etter kommunalsjef for samfunnsutvikling. Den nye leiaren blir sentral i å bygge og utvikle nye Bjørnafjorden kommune, og får ansvar for å levere gode tenester innanfor plan, byggesak, oppmåling, vatn og avløp, eigedomsdrift og samferdsel. Frå 1. januar 2020 blir også kultureininga lagt til samfunnsutviklingsområdet. 
Her kan du sjå heile utlysingsteksten. Søknadsfristen er 2. juni.

 

Publisert 16.05.2019

Kvart år inviterer Kultureininga 5. trinn på alle skulane til å sende inn 17. mai-teikningar. Tusen takk til alle som har teikna, og til skulane som set av tid! 
Sola skin over Os-bygda på alle dei fine teikningane, akkurat slik det skal vere på nasjonaldagen.

Publisert 14.05.2019

Kommunestyremøtet startar klokka 17, tysdag 14. mai 2019.

På saklista står mellom anna forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleiken i Os kommune og andregongsbehandling av detaljregulering for Brothaugen Nord.

Sjå heile saklista her.

I tillegg har Nils-Anders Nøtteseter (MDG) kome med ein interpellasjon om at ordførar og varaordførar sine kalendrar skal vere offentlege på nettsidene til kommunen.Trine Lindborg (Ap) har kome med ein interpellasjon om at kommunen skal kjøpe regnbogeflagg som skal heisast utanfor Os rådhus under regnbogedagane/Bergen Pride, pluss FN sin menneskerettsdag 10. desember.

 

 

Publisert 07.05.2019

Elevane på Kuventræ barneskule har gleda seg lenge til onsdag 8. mai klokka 10.00. Då opnar det nye, flotte leikeområdet på skuleplassen. Rektor Olav Røttingen gleder seg òg. - Vi har venta i mange år, og er overvelda over kor flott det er blitt. Dette er resultatet av særs godt samarbeid mellom teknisk avdeling og kultureininga i kommunen, skulen, elevrådet og FAU.  
Rektor er imponert over kor tålmodige elevane har vore. No er det snart slutt på ventinga. Etter den høgtidelege opninga med heile skulen, ordførar, rådmann og kommunalsjef er det fritt fram. - Då blir det frileik! seier Røttingen. 

Publisert 29.04.2019

Tre spennande leiarstillingar til vårt framtidsretta beredskapssenter på Moberg: les meir og søk på finn.no

Publisert 24.04.2019

Gjennom programmet "Energi- og klimasatsingar i industrien", gir Enova støtte til norske industriverksemder som vel å ta i bruk energi- og klimaeffektive løysingar.

Formålet med programmet er å gjere klimavenleg teknologi meir tilgjengeleg og bidra til at dagens industriverksemder tar i bruk løysingane raskare, slik at Noreg når målet om å vere klimanøytralt og tilnærma utsleppsfritt innan år 2050. 

​​​​​​​Enova er eit statleg føretak underlagt Klima- og miljødepartementet, og har som oppgåve å skape varige endringar i tilbod og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløysingar.

Publisert 24.04.2019

Hordaland fylkeskommune har sett av 13,5 millionar kroner til næringsutviklingsprosjekt som kan gi auka grøn konkurransekraft i næringslivet i Hordaland.
Formålet er å støtte prosjekt som kan bidra til å redusere klimautslepp, samstundes som dei gir verdiskaping, innovasjon og auka kunnskap.
Tilskotsordninga "Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018-2019 (HNH) opnar for støtte til, til dømes, bioøkonomi, sirkulærøkonomi, berekraftig reiseliv, massehandtering, bygg og andre tiltak for eit berekraftig samfunn.