Publisert 06.12.2017
baronplassen 1

Budsjettframlegga frå partia er no klare.

Publisert 01.11.2017
Forside budsjett 2018

Stor vekst, store planar og store tal. Les om korleis Os kommune har tenkt å bruke pengane neste år.

Publisert 27.10.2017
Steinneset 2

Her kan du sjå arkitektteikningane frå det ope møtet måndag 23. oktober. På møtet presenterte tre arkitektkontor sine forslag for Steinneset. Arbeidet er del av ny sentrumsplan for Osøyro. Plansjane kan også sjåast i butikklokala til S.Tvedt fram til 18.november.

3D-modell av forslaga finn du her :

CityPlanner Steinneset

 

 

 

 

Publisert 20.10.2017
ROS-rapport bilete

Ei prosjektgruppe frå Os kommune har analysert moglege beredskapssituasjonar i Os. Resultatet er ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) for kommunen. Dette er den første overordna og heilskaplege ROS-analysen som er utarbeida for Os kommune etter at kommunal beredskapsplikt trødde i kraft. 

Publisert 12.10.2017
ElisabethFarstad_01_NY

Namn: Elisabeth Farstad
Alder: 56
Kjem frå: Noko udefinerbart. Budd i Bergen store deler av sitt liv og fødd på Vestlandet. Har budd mange år i USA og flytta ein del i inn- og utland.
Bur: Bergen
Karriere: Journalist i lokalavisa i Lillehammer Dagningen, jobba i TV2, vore i Informasjonsavdelinga i Bergen kommune i over 20 år, og sidan oktober 2015 har ho vore assisterande rådmann i Fusa kommune.

Publisert 28.09.2017
grønnsaker matsvinn 1

Norske myndigheiter og ei rekkje organisasjonar i den norske matbransjen har sett seg mål om å redusere matsvinnet med 50% innan 2030. Som eit leidd i dette vert verksemder og forbrukarar i Os oppfordra til å bidra til denne målsetjinga.

Publisert 26.09.2017

Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare får tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. 

Publisert 21.09.2017
​​​​​​​Ad Hoc utvalet for Familiens Hus på studietur

Ad hoc utvalet for Familiens Hus i Os kommune har denne veka vore på studietur til Kristiansand og Mandal. Det er fint å kunne få rettleiing frå andre kommunar som allereie har eteblaert eit slikt stort prosjekt, seier prosjektleiar Merethe Jacobsen.

Frå venstre: Laila Reiertsen, Barbara Træland, Line Rye, Bjørn Matland, Signe Berge Molland og Merethe Jacobsen.

Publisert 20.09.2017
liv på Osoyrø 1

Denne veka vil ca. 8000 husstandar som bur i eller har flytta frå kommunane Os, Fjell, Lindås og Meland få ein SMS med spørsmål om å delta i ei undersøking om bustads- og bumiljøpreferansar. Undersøkinga skal gje kommunane meir kunnskap om korleis barne- og ungdomsfamiliar ynskjer å bu, og kor attraktivt det er eller vil vera for slike hushald å bu i, eller tett på regionsentera Straume, Osøyro eller Knarvik m/asken mot Frekkhaug.

Publisert 15.09.2017
Utsnitt av område for utvida parkering ved Næringsparken 1

I høve sykkel-VM kan du no stå parkert ved Os Næringspark og i langtidssonene i opptil 11 timar. Dette for å gjere det enklare for pendlarar å nytte seg av kollektivtilbodet mellom Os og Bergen medan sykkel-VM pågår.

Publisert 15.09.2017
Grunderpris2018

Det er lokale eldsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Norges Vels Gründerpris tildelast personar som har gjort ein særskild innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller verksemd. Er du eller kjenner du nokon som fortener denne prisen?

Publisert 13.09.2017
Bergen sykkel VM 1

Sykkel-VM vert avvikla i Bergen frå 16. til 24. september. Det er venta 500.000 tilreisande under arrangementet, noko som gjev utslag på trafikkavvikling, vegar og kollektivtilbod i Bergen og omegn. Os kommune har sett inn ekstra tiltak for å auke beredskapen.

 

 

 

 

 

 

Publisert 07.09.2017
kommunesamanslaaing-1

Os og Fusa skal bli ein kommune i 2020. Her kan du lese meir om prosessen mot samanslåing.

 

Publisert 07.09.2017
Oselvar


Den nyoppretta stillinga får ei sentral rolle i toppleiargruppa, og rapporterer til rådmannen.  Ansvarsområdet vert interne prosessar, utviklingsarbeid, kvalitetsarbeid og innovasjonsprosjekt i samband med kommunesamanslåinga Os og Fusa. I dette ligg blant anna vidareutvikling av digitale styrings- og informasjonssystem, og arbeidsprosessar.  Organisasjons- og innovasjonssjefen får overordna ansvar for stabsavdelingane i kommunen.