Publisert 14.05.2019

Kommunestyremøtet startar klokka 17, tysdag 14. mai 2019.

På saklista står mellom anna forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleiken i Os kommune og andregongsbehandling av detaljregulering for Brothaugen Nord.

Sjå heile saklista her.

I tillegg har Nils-Anders Nøtteseter (MDG) kome med ein interpellasjon om at ordførar og varaordførar sine kalendrar skal vere offentlege på nettsidene til kommunen.Trine Lindborg (Ap) har kome med ein interpellasjon om at kommunen skal kjøpe regnbogeflagg som skal heisast utanfor Os rådhus under regnbogedagane/Bergen Pride, pluss FN sin menneskerettsdag 10. desember.

 

 

Publisert 07.05.2019

Elevane på Kuventræ barneskule har gleda seg lenge til onsdag 8. mai klokka 10.00. Då opnar det nye, flotte leikeområdet på skuleplassen. Rektor Olav Røttingen gleder seg òg. - Vi har venta i mange år, og er overvelda over kor flott det er blitt. Dette er resultatet av særs godt samarbeid mellom teknisk avdeling og kultureininga i kommunen, skulen, elevrådet og FAU.  
Rektor er imponert over kor tålmodige elevane har vore. No er det snart slutt på ventinga. Etter den høgtidelege opninga med heile skulen, ordførar, rådmann og kommunalsjef er det fritt fram. - Då blir det frileik! seier Røttingen. 

Publisert 29.04.2019

Tre spennande leiarstillingar til vårt framtidsretta beredskapssenter på Moberg: les meir og søk på finn.no

Publisert 24.04.2019

Gjennom programmet "Energi- og klimasatsingar i industrien", gir Enova støtte til norske industriverksemder som vel å ta i bruk energi- og klimaeffektive løysingar.

Formålet med programmet er å gjere klimavenleg teknologi meir tilgjengeleg og bidra til at dagens industriverksemder tar i bruk løysingane raskare, slik at Noreg når målet om å vere klimanøytralt og tilnærma utsleppsfritt innan år 2050. 

​​​​​​​Enova er eit statleg føretak underlagt Klima- og miljødepartementet, og har som oppgåve å skape varige endringar i tilbod og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløysingar.

Publisert 24.04.2019

Hordaland fylkeskommune har sett av 13,5 millionar kroner til næringsutviklingsprosjekt som kan gi auka grøn konkurransekraft i næringslivet i Hordaland.
Formålet er å støtte prosjekt som kan bidra til å redusere klimautslepp, samstundes som dei gir verdiskaping, innovasjon og auka kunnskap.
Tilskotsordninga "Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018-2019 (HNH) opnar for støtte til, til dømes, bioøkonomi, sirkulærøkonomi, berekraftig reiseliv, massehandtering, bygg og andre tiltak for eit berekraftig samfunn.

Publisert 23.04.2019

Frå måndag 29. april til søndag 5. mai 2019 går vi saman om å rydde strandsona i Os for plast og anna avfall.
Os kommune og Os Rotary Klubb inviterer alle frivillige, skuleklassar, barnehagar, lag og organisasjonar til å vere med og rydde desse områda:

 

 • Televika (Kuhnlevika, Ytre Moberg).
 • Området rundt Ferstadvågen.
 • Området rundt Bjørnevika og Asneset.
 • Området på Røttinga mellom Gullholmane og Skitnevågen
 • Ullsundet på Strønesida, sør for Kattaneset til Grønebakken.
 • Ullsundholmane både på nord- og sørsida.

Strandryddeveka er ein del av Hold Norge rent-aksjonen. Hold Norge rent er ein ideell organisasjon som arbeider mot forsøpling.

Publisert 10.04.2019

Os kommune har tatt i bruk ei ny løysing for utsending av fakturaer. Dette betyr at sjølve blanketten du får i posten frå oss òg ser annleis ut enn tidlegare. Blanketten har ikkje lenger ein del nedst som du kan rive av og legge i konvolutten når du betalar ved hjelp av brevgiro.

Dersom du skal betale med brevgiro, må du no fylle ut alle nødvendige på ein tom giroblankett:

 • Betalaren sitt bankkontonummer
 • Betalt av
 • Betalt til
 • KID
 • Kroner og øre
 • Til konto

Du kan så rive av girodelen, legge i konvolutten og sende på vanleg måte.
Tome giroblankettar får du gratis i banken din, i Kommunetorget og på Luranetunet. Her kan du òg få hjelp til å fylle ut.

Publisert 10.04.2019

Frå 10. april tar NAV Os i bruk digital søknadsløysing for økonomisk sosialhjelp på nav.no.
Du loggar inn på «Ditt NAV» med BankID eller andre tilsvarande sikkerheitsløysingar, når som helst på døgnet.
Fram til no har du måtta møte opp på NAV-kontoret for å fylle ut eit papirskjema mellom klokka 11 og 14, måndag, onsdag og fredag.

 

Publisert 09.04.2019

Visste du at du kan leige Raudlistova til dagsbesøk?

Publisert 03.04.2019

Dersom alle kan litt meir om demens, vil kvardagen bli mykje enklare for alle som er berørte av denne sjukdomen. Dette er utgangspunktet for Nasjonalforeningen for folkehelsen sin kampanje "Et mer demensvennlig samfunn", retta mot tilsette i privat og offentleg servicenæring, til dømes taxisjåførar og butikktilsette.

Os kommune ved ordførar Terje Søviknes signerte ein samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen på kommunestyremøtet 2. april 2019. Avtalen inneber at kommunen set ned ei arbeidsgruppe med ansvar for å administrere og gjennomføre kurs for å auke kunnskapen om demens i samfunnet generelt, og servicenæringa spesielt.

Slik kom samarbeidsavtalen mellom Nasjonalforeningen og Os kommune i stand.

Les meir om kampanjen for eit meir demensvenleg samfunn på Nasjonalforeningen for folkehelsen sine nettsider.

Publisert 02.04.2019

Har du erstatta ein gamal eldstad med ein reintbrennande eldstad? No kan du søke om vrakpant på 2000 kroner for den gamle. Vrakpanten gjeld eldstader som blir skifta ut etter 1. januar 2019. Du kan søke dersom du har bytta ut ein eldstad som ikkje er reintbrennande, det vil seie opne peisar, oljefyrte eldstader og ved- og koksomnar installert før 1998. Du søker om vrakpanten etter at du har skifta ut eldstaden. Les meir og søk her.   

Publisert 02.04.2019

Ni politiske parti har levert inn listeforslag til kommunestyrevalet 2019. 35 representantar skal veljast til det første kommunestyret i Bjørnafjorden kommune.

Valstyret (Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune) skal godkjenne listeforslaga i møtet 6. mai.

Sjå alle listeforslaga på bjornafjordenkommune.no

Publisert 01.04.2019

I desember i fjor blei det mogleg å sjå kommunestyremøta i Os direkte på nettet. No følgjer dei politiske underutvala etter. Etter påske kan du sjå møta i Plan- og bygningsutvalet, Tenesteutvalet og Formannskapet, så lenge du har nettilgang og ein skjerm. Dette vil sjølvsagt òg gjelde i Bjørnafjorden kommune, med mindre det nye kommunestyret skulle kome på andre tankar.
Du kan følgje møta direkte eller sjå dei i opptak seinare, i sin heilskap eller utdrag frå saker du er spesielt interessert i.

Sjå møta på Os kommune-TV på oskommune.no/kommunetv

Her kan du sjå alle planlagte sendingar, i tillegg til sendingar frå tidlegare møte. Du kan òg enkelt finne fram til dei ulike sakene i møtet, slik at du ikkje treng å sjå heile sendinga.

Openheit og engasjement

- Dette gjer det mykje enklare for folk å følgje med i den politiske saksbehandlinga. Alle politiske møte er alt opne for innbyggarane, men terskelen for å møte opp som tilhøyrar er likevel høg for mange. Det handlar jo òg om kva som er praktisk for folk. Os - og Bjørnafjorden - kommune skal vere ein open kommune med gjennomsiktige prosessar. Ved å strøyme politiske utvalsmøte på nettet, håpar eg at vi styrker lokaldemokratiet og innbyggarane sitt engasjement i politiske saker, seier varaordførar i Os kommune, Marie Bruarøy (H).

Første underutvalsmøte ut er møtet i Formannskapet 30. april.

Publisert 28.03.2019

Vil du søke plass i Bjørnafjorden kulturskule, er du alt elev eller står du på venteliste?  

1. april er fristen for å søke om plass i kulturskulen. Her søker du om plass. 

Hugs å re-registrere deg innan 1. april dersom du ønskjer å halde fram som elev eller framleis stå på venteliste neste skuleår. Re-registrer deg her (innlogging med MinID)

Dersom du er usikker på om du vil behalde plassen, til dømes grunna overgang til vidaregåande skule eller utveksling, kan du re-registrere deg innan fristen og seie opp plassen eller søke permisjon nærmare skulestart. Du kan få permisjon inntil eitt skuleår om gongen.

På biletet øver elevar og lærarar til konserten Fiesta Latina i Oseana i 2017. Foto: midtsiden.no 

 
 
Publisert 27.03.2019

Bla i den elektroniske utgåva av Bjørnafjorden-magasinet frå Os og Fusaposten. Papirutgåva kom som bilag til Os og Fusaposten tysdag 26. mars, i alle postkasser i Os og Fusa kommunar.

Her kan du lese om alt frå rosemåling og bunader til ordførarkandidatar, turløyper og  lokale kjendisar. I tillegg kan du lese litt om tenestetilbodet i den nye kommunen: Nye rutinar for auka pasienttryggleik, helsestasjonstilbodet i Bjørnafjorden og ungdomsprosjektet PopupOs. God lesnad!