Publisert 02.04.2019

Ni politiske parti har levert inn listeforslag til kommunestyrevalet 2019. 35 representantar skal veljast til det første kommunestyret i Bjørnafjorden kommune.

Valstyret (Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune) skal godkjenne listeforslaga i møtet 6. mai.

Sjå alle listeforslaga på bjornafjordenkommune.no

Publisert 01.04.2019

I desember i fjor blei det mogleg å sjå kommunestyremøta i Os direkte på nettet. No følgjer dei politiske underutvala etter. Etter påske kan du sjå møta i Plan- og bygningsutvalet, Tenesteutvalet og Formannskapet, så lenge du har nettilgang og ein skjerm. Dette vil sjølvsagt òg gjelde i Bjørnafjorden kommune, med mindre det nye kommunestyret skulle kome på andre tankar.
Du kan følgje møta direkte eller sjå dei i opptak seinare, i sin heilskap eller utdrag frå saker du er spesielt interessert i.

Sjå møta på Os kommune-TV på oskommune.no/kommunetv

Her kan du sjå alle planlagte sendingar, i tillegg til sendingar frå tidlegare møte. Du kan òg enkelt finne fram til dei ulike sakene i møtet, slik at du ikkje treng å sjå heile sendinga.

Openheit og engasjement

- Dette gjer det mykje enklare for folk å følgje med i den politiske saksbehandlinga. Alle politiske møte er alt opne for innbyggarane, men terskelen for å møte opp som tilhøyrar er likevel høg for mange. Det handlar jo òg om kva som er praktisk for folk. Os - og Bjørnafjorden - kommune skal vere ein open kommune med gjennomsiktige prosessar. Ved å strøyme politiske utvalsmøte på nettet, håpar eg at vi styrker lokaldemokratiet og innbyggarane sitt engasjement i politiske saker, seier varaordførar i Os kommune, Marie Bruarøy (H).

Første underutvalsmøte ut er møtet i Formannskapet 30. april.

Publisert 28.03.2019

Vil du søke plass i Bjørnafjorden kulturskule, er du alt elev eller står du på venteliste?  

1. april er fristen for å søke om plass i kulturskulen. Her søker du om plass. 

Hugs å re-registrere deg innan 1. april dersom du ønskjer å halde fram som elev eller framleis stå på venteliste neste skuleår. Re-registrer deg her (innlogging med MinID)

Dersom du er usikker på om du vil behalde plassen, til dømes grunna overgang til vidaregåande skule eller utveksling, kan du re-registrere deg innan fristen og seie opp plassen eller søke permisjon nærmare skulestart. Du kan få permisjon inntil eitt skuleår om gongen.

På biletet øver elevar og lærarar til konserten Fiesta Latina i Oseana i 2017. Foto: midtsiden.no 

 
 
Publisert 27.03.2019

Bla i den elektroniske utgåva av Bjørnafjorden-magasinet frå Os og Fusaposten. Papirutgåva kom som bilag til Os og Fusaposten tysdag 26. mars, i alle postkasser i Os og Fusa kommunar.

Her kan du lese om alt frå rosemåling og bunader til ordførarkandidatar, turløyper og  lokale kjendisar. I tillegg kan du lese litt om tenestetilbodet i den nye kommunen: Nye rutinar for auka pasienttryggleik, helsestasjonstilbodet i Bjørnafjorden og ungdomsprosjektet PopupOs. God lesnad!

Publisert 25.03.2019

Guideboka Lyse kloster – En introduksjon til cistercienseranlegget tek for seg historia til cisterciensarane og klosteret. Kunsthistorikar Marit Nybø sin tekst fører lesaren gjennom  klosterruinane rom for rom, med vakkert og informativt følgje av Per Bækken sine fotografi og illustrasjonar. Han har òg stått for bokbunaden, medan Pauline Ann Hoath har omsett til engelsk. Boka har rikeleg med både detaljar og oversynsbilete, og ei rekkje døme frå andre kloster i Europa. Her får du altså både lokal og europeisk historie, på norsk og engelsk parallelt. I Kommunetorget i Os rådhus kan du sikre deg eit eksemplar for berre kr. 100-, eller du kan sende ei bestilling til kommunetorget@os-ho.kommune.no. (Porto kjem i tillegg).  
Lyse kloster – En introduksjon til cistercienseranlegget er finansiert av Os kommune og Riksantikvaren.
Foto frå boka: Lyse kloster i 1920-åra / Riksantikvaren

 

Publisert 25.03.2019

Vi er heldige som bur nær så mange flotte friluftsområde. Men for at nærfriluftslivet skal fungere, er vi avhengige av at nokon legg til rette for alle oss som vil ut på tur. 
Os kommune har eit svært godt samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) om sikring, drift og vedlikehald av friluftsområda våre. Dei siste åra har vi òg samarbeidd om rydding av plastavfall i strandsona i kommunen.

​​​​​​​Her kan du sjå ei oversikt over alle friluftsområda BOF forvaltar i Os kommune.

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er eit interkommunalt samarbeidsorgan med 17 deltakarkommunar i bergensregionen. Friluftsrådet si oppgåve er å etablere nye friluftsområde, tilrettelegge og halde dei ved like slik at alle kan bruke dei. BOF skal òg arbeide for større forståing for friluftslivet si tyding, betre friluftskultur og utbreiinga av friluftsliv.

Les Bergen og Omland Friluftsråd sin årsrapport for 2018.

Publisert 20.03.2019

 

Treffpunkt er ein møteplass for barn og ungdommar frå 6 til 16 år, som har nokon i familien som har kreft eller som er død av kreft. For mange er det fint å møte jamnaldringar som har opplevd noko av det same.
- Vi leikar, har ulike aktivitetar og snakkar saman om det som opptek deltakarane, seier Sigbjørg Eriksson, kreftkoordinator i Os kommune.    

På sist Treffpunkt-samling var Karen Hope Nilsen frå Friskliv og meistring på besøk. Ho snakka om kva som er lurt å ete for å gi kroppen energi. Barna og ungdommane var svært kunnskapsrike, dei visste mykje om alt frå fiber til Helsedirektoratet. Alle samarbeidde om kveldens fargerike trerettarsmeny, med grønnsaksdipp til forrett, grove pizzavafler til hovedrett og kesam med frukt og smoothie til dessert.

Er Treffpunkt eit aktuelt tilbod for nokon du kjenner? Ta kontakt med kreftkoordinatoren.
Treffpunkt er ein måndag i månaden, frå klokka 17 til 19 på Luranetunet. Neste Treffpunkt er 29. april.

 

Publisert 13.03.2019

Laurdag 9. mars blei det for sjuande og siste gong arrangert felles UKM for Os og Fusa. Neste år er vi saman i Bjørnafjorden kommune! Det blei eit feiande flott program med lokal ungdom i fri og kreativ utfalding. Neste stopp for fleire av deltakarane er fylkesfestivalen i Oseana 5.-7. april.

Les meir om arrangementet og kven som skal vidare til fylkesfinalen på Fusa kommune si heimeside.

UKM er ein nasjonal kulturfestival for ungdom med lange tradisjonar både i Os og Fusa. For andre gong inviterte Fusa osingane over fjorden til mønstring. Dei som tok turen til Eikelandsfjorden samfunnshus denne laurdag ettermiddagen fekk ei sterk kulturell oppleving. Publikum fekk sjå at lokal ungdom er kreative i både kunst, dans, film og musikk og ikkje minst dyktige arrangørar. 

Publisert 11.03.2019

I vinter har ein del av grusbanen ved Os ungdomsskule vore parkeringsplass. No er det vår, og dermed takkar bilistane for lånet og overlèt banen til unge fotballspelarar og ungdomsskuleelevar.
Grusbanen blir stengt for parkering frå og med fredag 15. mars. 
Foto: midtsiden.no 

Publisert 08.03.2019

Faktura for kommunale gebyr for første termin 2019 har nettopp gått ut. På grunn av ein feil, har diverre mange fått papirfaktura i postkassa, sjølv om dei har e-fakturaavtale med Os kommune.

Vi beklagar dette!
Du må legge fakturaen inn manuelt i nettbanken denne gongen, men du treng ikkje opprette ny e-fakturaavtale med Os kommune. Neste faktura for kommunale gebyr skal kome rett i nettbanken som vanleg.

Publisert 07.03.2019

Vi har nettopp sendt ut faktura for kommunale gebyr for første termin 2019. Du som er kopla til det kommunale avløpsnettet, reagerer kanskje på at avløpsgebyret er høgare enn i fjor?
Årsaka er at Os kommune har gjort store investeringar innan avløpsområdet, mellom anna det nye hovudreinseanlegget OHARA.
Vass- og avløpsområdet er eit såkalla sjølvkostområde. Dette vil seie at alle kostnadar innanfor området må dekkast inn av gebyrinntekter. Når kostnadane aukar, som dei gjer no, må vi diverre òg auke gebyra.

Publisert 05.03.2019

Vi veit kor hjorten går, og kor elvemuslingane og augestikkarane held til. Men kor ferdast ungane våre? Og kva tenker dei om nærmiljøet sitt?

Sjå filmen om barnetråkk-kartlegginga i Os

- Kva om vi gir byggeløyve rett over ein mykje brukt snarveg eller i ein god klatreskog, rett og slett fordi vi ikkje visste om stien eller trea? seier prosjektansvarleg for barnetråkk-kartlegginga i Os kommune, Mathilde Ilper Johnsen.
Barn og unge har lovfesta rett til å bli høyrde og medverke i lokalsamfunnet.
Barnetråkk er eit digitalt verktøy og undervisningsopplegg som let barn fortelle planleggarar, kommunen og lokalpolitikarar korleis dei brukar staden der dei bur og kva dei vil ha annleis. Les meir på www.barnetrakk.no

Alle elevar i 5. og 8. trinn på skulane i Os kommune var inviterte til å vere med å registrere kor dei ferdast i kvardagen, og markere hyggelege, fine og mindre fine område dei ferdast i og forbi. Dette er viktig detaljkunnskap for alle som lagar arealplanar.
 

 

 

Publisert 05.03.2019

Bli med å vise fram breidda i alt som rører seg innan kunst, kultur, musikk, idrett, natur og anna i den nye kommunen vår i løpet av 2019. Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune har sett av kr 250 000,- til eit fond kor lag og organisasjonar kan søkje om midlar til å gjennomføre aktivitetar innan 1.1.2020.

Les meir og søk her.

Publisert 05.03.2019

Støttesenter for kriminalitetsutsette gir hjelp og rettleiing til alle som treng støtte etter å ha vore utsett for kriminelle handlingar. Dersom du har vore utsett for vald, trugslar, utpressing, hatkriminalitet, seksuelle overgrep, mishandling eller krenkingar kan støttesenteret gi deg 

 

  • informasjon om rettsprosessen, og støtte deg som vitne under ei eventuell rettssak.
  • rettleiing og informasjon om det å anmelde.
  • støtte gjennom straffesaksprosessen, frå politianmeldelse til saka er avgjort.
  • hjelp til å søkje valdsoffererstatning frå staten.

Støttesenter for kriminalitetsutsette er eit offentleg og landsdekkjande tilbod.
Ta kontakt på telefon 800 40 008, eller e-post stottesenter.vest@politiet.no.
Les meir på politiet.no/stottesenter 
 

Publisert 14.02.2019

Os kommune sin årsrekneskap syner eit udisponert overskot på 46,9 millionar kroner. 

Høg resultatgrad
Netto driftsresultat er på heile 105,8 millionar kroner. Det tilsvarar ein resultatgrad på 6,49%. Staten tilrår at kommunane over tid bør ha ein resultatgrad på 1,75%.
Os kommune har med årets resultat levert resultatgrad høgare enn staten sine forventningar for sjuande år på rad.
I tillegg til udisponert overskot er det gjort avsetjingar på i alt 155,4 millionar kroner, m.a. bundne avsetjingar knytt til overskot i SIO-prosjektet (Statleg finansiering av omsorgstenestene).

Tenesteeiningane leverer plusstal
Tenesteiningane leverer jamt over resultat i pluss. Samstundes sikrar midlar frå premiefondet i KLP, Havbruksfondet, skatteutjamningsmidlar og lågare utgifter til pensjon i sum eit svært godt resultat. 
Os kommunestyre kjem tilbake med disponering av overskotet etter at rekneskapen er revidert og godkjend.