Publisert 23.04.2019

Frå måndag 29. april til søndag 5. mai 2019 går vi saman om å rydde strandsona i Os for plast og anna avfall.
Os kommune og Os Rotary Klubb inviterer alle frivillige, skuleklassar, barnehagar, lag og organisasjonar til å vere med og rydde desse områda:

 

 • Televika (Kuhnlevika, Ytre Moberg).
 • Området rundt Ferstadvågen.
 • Området rundt Bjørnevika og Asneset.
 • Området på Røttinga mellom Gullholmane og Skitnevågen
 • Ullsundet på Strønesida, sør for Kattaneset til Grønebakken.
 • Ullsundholmane både på nord- og sørsida.

Strandryddeveka er ein del av Hold Norge rent-aksjonen. Hold Norge rent er ein ideell organisasjon som arbeider mot forsøpling.

Publisert 10.04.2019

Os kommune har tatt i bruk ei ny løysing for utsending av fakturaer. Dette betyr at sjølve blanketten du får i posten frå oss òg ser annleis ut enn tidlegare. Blanketten har ikkje lenger ein del nedst som du kan rive av og legge i konvolutten når du betalar ved hjelp av brevgiro.

Dersom du skal betale med brevgiro, må du no fylle ut alle nødvendige på ein tom giroblankett:

 • Betalaren sitt bankkontonummer
 • Betalt av
 • Betalt til
 • KID
 • Kroner og øre
 • Til konto

Du kan så rive av girodelen, legge i konvolutten og sende på vanleg måte.
Tome giroblankettar får du gratis i banken din, i Kommunetorget og på Luranetunet. Her kan du òg få hjelp til å fylle ut.

Publisert 10.04.2019

Frå 10. april tar NAV Os i bruk digital søknadsløysing for økonomisk sosialhjelp på nav.no.
Du loggar inn på «Ditt NAV» med BankID eller andre tilsvarande sikkerheitsløysingar, når som helst på døgnet.
Fram til no har du måtta møte opp på NAV-kontoret for å fylle ut eit papirskjema mellom klokka 11 og 14, måndag, onsdag og fredag.

 

Publisert 09.04.2019

Visste du at du kan leige Raudlistova til dagsbesøk?

Publisert 03.04.2019

Dersom alle kan litt meir om demens, vil kvardagen bli mykje enklare for alle som er berørte av denne sjukdomen. Dette er utgangspunktet for Nasjonalforeningen for folkehelsen sin kampanje "Et mer demensvennlig samfunn", retta mot tilsette i privat og offentleg servicenæring, til dømes taxisjåførar og butikktilsette.

Os kommune ved ordførar Terje Søviknes signerte ein samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen på kommunestyremøtet 2. april 2019. Avtalen inneber at kommunen set ned ei arbeidsgruppe med ansvar for å administrere og gjennomføre kurs for å auke kunnskapen om demens i samfunnet generelt, og servicenæringa spesielt.

Slik kom samarbeidsavtalen mellom Nasjonalforeningen og Os kommune i stand.

Les meir om kampanjen for eit meir demensvenleg samfunn på Nasjonalforeningen for folkehelsen sine nettsider.

Publisert 02.04.2019

Har du erstatta ein gamal eldstad med ein reintbrennande eldstad? No kan du søke om vrakpant på 2000 kroner for den gamle. Vrakpanten gjeld eldstader som blir skifta ut etter 1. januar 2019. Du kan søke dersom du har bytta ut ein eldstad som ikkje er reintbrennande, det vil seie opne peisar, oljefyrte eldstader og ved- og koksomnar installert før 1998. Du søker om vrakpanten etter at du har skifta ut eldstaden. Les meir og søk her.   

Publisert 02.04.2019

Ni politiske parti har levert inn listeforslag til kommunestyrevalet 2019. 35 representantar skal veljast til det første kommunestyret i Bjørnafjorden kommune.

Valstyret (Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune) skal godkjenne listeforslaga i møtet 6. mai.

Sjå alle listeforslaga på bjornafjordenkommune.no

Publisert 01.04.2019

I desember i fjor blei det mogleg å sjå kommunestyremøta i Os direkte på nettet. No følgjer dei politiske underutvala etter. Etter påske kan du sjå møta i Plan- og bygningsutvalet, Tenesteutvalet og Formannskapet, så lenge du har nettilgang og ein skjerm. Dette vil sjølvsagt òg gjelde i Bjørnafjorden kommune, med mindre det nye kommunestyret skulle kome på andre tankar.
Du kan følgje møta direkte eller sjå dei i opptak seinare, i sin heilskap eller utdrag frå saker du er spesielt interessert i.

Sjå møta på Os kommune-TV på oskommune.no/kommunetv

Her kan du sjå alle planlagte sendingar, i tillegg til sendingar frå tidlegare møte. Du kan òg enkelt finne fram til dei ulike sakene i møtet, slik at du ikkje treng å sjå heile sendinga.

Openheit og engasjement

- Dette gjer det mykje enklare for folk å følgje med i den politiske saksbehandlinga. Alle politiske møte er alt opne for innbyggarane, men terskelen for å møte opp som tilhøyrar er likevel høg for mange. Det handlar jo òg om kva som er praktisk for folk. Os - og Bjørnafjorden - kommune skal vere ein open kommune med gjennomsiktige prosessar. Ved å strøyme politiske utvalsmøte på nettet, håpar eg at vi styrker lokaldemokratiet og innbyggarane sitt engasjement i politiske saker, seier varaordførar i Os kommune, Marie Bruarøy (H).

Første underutvalsmøte ut er møtet i Formannskapet 30. april.

Publisert 28.03.2019

Vil du søke plass i Bjørnafjorden kulturskule, er du alt elev eller står du på venteliste?  

1. april er fristen for å søke om plass i kulturskulen. Her søker du om plass. 

Hugs å re-registrere deg innan 1. april dersom du ønskjer å halde fram som elev eller framleis stå på venteliste neste skuleår. Re-registrer deg her (innlogging med MinID)

Dersom du er usikker på om du vil behalde plassen, til dømes grunna overgang til vidaregåande skule eller utveksling, kan du re-registrere deg innan fristen og seie opp plassen eller søke permisjon nærmare skulestart. Du kan få permisjon inntil eitt skuleår om gongen.

På biletet øver elevar og lærarar til konserten Fiesta Latina i Oseana i 2017. Foto: midtsiden.no 

 
 
Publisert 27.03.2019

Bla i den elektroniske utgåva av Bjørnafjorden-magasinet frå Os og Fusaposten. Papirutgåva kom som bilag til Os og Fusaposten tysdag 26. mars, i alle postkasser i Os og Fusa kommunar.

Her kan du lese om alt frå rosemåling og bunader til ordførarkandidatar, turløyper og  lokale kjendisar. I tillegg kan du lese litt om tenestetilbodet i den nye kommunen: Nye rutinar for auka pasienttryggleik, helsestasjonstilbodet i Bjørnafjorden og ungdomsprosjektet PopupOs. God lesnad!

Publisert 25.03.2019

Guideboka Lyse kloster – En introduksjon til cistercienseranlegget tek for seg historia til cisterciensarane og klosteret. Kunsthistorikar Marit Nybø sin tekst fører lesaren gjennom  klosterruinane rom for rom, med vakkert og informativt følgje av Per Bækken sine fotografi og illustrasjonar. Han har òg stått for bokbunaden, medan Pauline Ann Hoath har omsett til engelsk. Boka har rikeleg med både detaljar og oversynsbilete, og ei rekkje døme frå andre kloster i Europa. Her får du altså både lokal og europeisk historie, på norsk og engelsk parallelt. I Kommunetorget i Os rådhus kan du sikre deg eit eksemplar for berre kr. 100-, eller du kan sende ei bestilling til kommunetorget@os-ho.kommune.no. (Porto kjem i tillegg).  
Lyse kloster – En introduksjon til cistercienseranlegget er finansiert av Os kommune og Riksantikvaren.
Foto frå boka: Lyse kloster i 1920-åra / Riksantikvaren

 

Publisert 25.03.2019

Vi er heldige som bur nær så mange flotte friluftsområde. Men for at nærfriluftslivet skal fungere, er vi avhengige av at nokon legg til rette for alle oss som vil ut på tur. 
Os kommune har eit svært godt samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) om sikring, drift og vedlikehald av friluftsområda våre. Dei siste åra har vi òg samarbeidd om rydding av plastavfall i strandsona i kommunen.

​​​​​​​Her kan du sjå ei oversikt over alle friluftsområda BOF forvaltar i Os kommune.

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er eit interkommunalt samarbeidsorgan med 17 deltakarkommunar i bergensregionen. Friluftsrådet si oppgåve er å etablere nye friluftsområde, tilrettelegge og halde dei ved like slik at alle kan bruke dei. BOF skal òg arbeide for større forståing for friluftslivet si tyding, betre friluftskultur og utbreiinga av friluftsliv.

Les Bergen og Omland Friluftsråd sin årsrapport for 2018.

Publisert 20.03.2019

 

Treffpunkt er ein møteplass for barn og ungdommar frå 6 til 16 år, som har nokon i familien som har kreft eller som er død av kreft. For mange er det fint å møte jamnaldringar som har opplevd noko av det same.
- Vi leikar, har ulike aktivitetar og snakkar saman om det som opptek deltakarane, seier Sigbjørg Eriksson, kreftkoordinator i Os kommune.    

På sist Treffpunkt-samling var Karen Hope Nilsen frå Friskliv og meistring på besøk. Ho snakka om kva som er lurt å ete for å gi kroppen energi. Barna og ungdommane var svært kunnskapsrike, dei visste mykje om alt frå fiber til Helsedirektoratet. Alle samarbeidde om kveldens fargerike trerettarsmeny, med grønnsaksdipp til forrett, grove pizzavafler til hovedrett og kesam med frukt og smoothie til dessert.

Er Treffpunkt eit aktuelt tilbod for nokon du kjenner? Ta kontakt med kreftkoordinatoren.
Treffpunkt er ein måndag i månaden, frå klokka 17 til 19 på Luranetunet. Neste Treffpunkt er 29. april.

 

Publisert 13.03.2019

Laurdag 9. mars blei det for sjuande og siste gong arrangert felles UKM for Os og Fusa. Neste år er vi saman i Bjørnafjorden kommune! Det blei eit feiande flott program med lokal ungdom i fri og kreativ utfalding. Neste stopp for fleire av deltakarane er fylkesfestivalen i Oseana 5.-7. april.

Les meir om arrangementet og kven som skal vidare til fylkesfinalen på Fusa kommune si heimeside.

UKM er ein nasjonal kulturfestival for ungdom med lange tradisjonar både i Os og Fusa. For andre gong inviterte Fusa osingane over fjorden til mønstring. Dei som tok turen til Eikelandsfjorden samfunnshus denne laurdag ettermiddagen fekk ei sterk kulturell oppleving. Publikum fekk sjå at lokal ungdom er kreative i både kunst, dans, film og musikk og ikkje minst dyktige arrangørar. 

Publisert 11.03.2019

I vinter har ein del av grusbanen ved Os ungdomsskule vore parkeringsplass. No er det vår, og dermed takkar bilistane for lånet og overlèt banen til unge fotballspelarar og ungdomsskuleelevar.
Grusbanen blir stengt for parkering frå og med fredag 15. mars. 
Foto: midtsiden.no