Publisert 04.06.2019

Os helsestasjon og Os Røde Kors tilbyr førstehjelpskurs retta mot deg som er småbarnsforelder eller har omsorg for barn.
Det første kurset blir halde onsdag 12. juni kl 1800-2100 på Røde Kors-huset i Kolskogheiane. Dersom det er stor interesse, kjem det til å bli sett opp fleire kurs.
Her kan du lese meir om kurset og melde deg på.

Publisert 28.05.2019

 

Onsdag gjer Tenesteutvalet sin debut på Os kommune-TV.  På den svært rikhaldige saklista står mellom anna

 • resultat av Ungdata-undersøkinga 2019
 • resultat og oppfølging av nasjonale prøver og elevundersøkinga 2018
 • status for pedagognorm i grunnskulen
 • forslag til vidare satsing "Ungdom i Os"

Sjå møtet direkte frå klokka 9 onsdag 29. mai eller i opptak her.

Publisert 24.05.2019

Os kommune sender normalt ut faktura for kommunale gebyr (vatn, avløp, feiing, tøming av kloakk/septik) fire gonger i året. No kan du velje å få faktura månadleg i staden.
Då blir totalbeløpet delt på 12 terminar, i staden for på fire.


Les dette før du bestiller: 

 • Står du som fakturamottakar på fakturaen for kommunale gebyr frå Os kommune eller er ein annan person i husstanden registrert som mottakar? Berre fakturamottakar kan gjere endringar i samband med fakturaen.
 • Månadleg faktura føreset at du har avtale om avtalegiro, e-faktura, Vipps efaktura eller Digital postkasse med Os kommune.
 • Avtale om månadleg faktura gjeld frå og med neste månad.

Slik bestiller du månadleg faktura:

Fyll ut og send inn dette skjemaet (logg inn via ID-porten)

Publisert 20.05.2019

Os kommune søker etter kommunalsjef for samfunnsutvikling. Den nye leiaren blir sentral i å bygge og utvikle nye Bjørnafjorden kommune, og får ansvar for å levere gode tenester innanfor plan, byggesak, oppmåling, vatn og avløp, eigedomsdrift og samferdsel. Frå 1. januar 2020 blir også kultureininga lagt til samfunnsutviklingsområdet. 
Her kan du sjå heile utlysingsteksten. Søknadsfristen er 2. juni.

 

Publisert 16.05.2019

Kvart år inviterer Kultureininga 5. trinn på alle skulane til å sende inn 17. mai-teikningar. Tusen takk til alle som har teikna, og til skulane som set av tid! 
Sola skin over Os-bygda på alle dei fine teikningane, akkurat slik det skal vere på nasjonaldagen.

Publisert 14.05.2019

Kommunestyremøtet startar klokka 17, tysdag 14. mai 2019.

På saklista står mellom anna forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleiken i Os kommune og andregongsbehandling av detaljregulering for Brothaugen Nord.

Sjå heile saklista her.

I tillegg har Nils-Anders Nøtteseter (MDG) kome med ein interpellasjon om at ordførar og varaordførar sine kalendrar skal vere offentlege på nettsidene til kommunen.Trine Lindborg (Ap) har kome med ein interpellasjon om at kommunen skal kjøpe regnbogeflagg som skal heisast utanfor Os rådhus under regnbogedagane/Bergen Pride, pluss FN sin menneskerettsdag 10. desember.

 

 

Publisert 07.05.2019

Elevane på Kuventræ barneskule har gleda seg lenge til onsdag 8. mai klokka 10.00. Då opnar det nye, flotte leikeområdet på skuleplassen. Rektor Olav Røttingen gleder seg òg. - Vi har venta i mange år, og er overvelda over kor flott det er blitt. Dette er resultatet av særs godt samarbeid mellom teknisk avdeling og kultureininga i kommunen, skulen, elevrådet og FAU.  
Rektor er imponert over kor tålmodige elevane har vore. No er det snart slutt på ventinga. Etter den høgtidelege opninga med heile skulen, ordførar, rådmann og kommunalsjef er det fritt fram. - Då blir det frileik! seier Røttingen. 

Publisert 29.04.2019

Tre spennande leiarstillingar til vårt framtidsretta beredskapssenter på Moberg: les meir og søk på finn.no

Publisert 24.04.2019

Gjennom programmet "Energi- og klimasatsingar i industrien", gir Enova støtte til norske industriverksemder som vel å ta i bruk energi- og klimaeffektive løysingar.

Formålet med programmet er å gjere klimavenleg teknologi meir tilgjengeleg og bidra til at dagens industriverksemder tar i bruk løysingane raskare, slik at Noreg når målet om å vere klimanøytralt og tilnærma utsleppsfritt innan år 2050. 

​​​​​​​Enova er eit statleg føretak underlagt Klima- og miljødepartementet, og har som oppgåve å skape varige endringar i tilbod og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløysingar.

Publisert 24.04.2019

Hordaland fylkeskommune har sett av 13,5 millionar kroner til næringsutviklingsprosjekt som kan gi auka grøn konkurransekraft i næringslivet i Hordaland.
Formålet er å støtte prosjekt som kan bidra til å redusere klimautslepp, samstundes som dei gir verdiskaping, innovasjon og auka kunnskap.
Tilskotsordninga "Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018-2019 (HNH) opnar for støtte til, til dømes, bioøkonomi, sirkulærøkonomi, berekraftig reiseliv, massehandtering, bygg og andre tiltak for eit berekraftig samfunn.

Publisert 23.04.2019

Frå måndag 29. april til søndag 5. mai 2019 går vi saman om å rydde strandsona i Os for plast og anna avfall.
Os kommune og Os Rotary Klubb inviterer alle frivillige, skuleklassar, barnehagar, lag og organisasjonar til å vere med og rydde desse områda:

 

 • Televika (Kuhnlevika, Ytre Moberg).
 • Området rundt Ferstadvågen.
 • Området rundt Bjørnevika og Asneset.
 • Området på Røttinga mellom Gullholmane og Skitnevågen
 • Ullsundet på Strønesida, sør for Kattaneset til Grønebakken.
 • Ullsundholmane både på nord- og sørsida.

Strandryddeveka er ein del av Hold Norge rent-aksjonen. Hold Norge rent er ein ideell organisasjon som arbeider mot forsøpling.

Publisert 10.04.2019

Os kommune har tatt i bruk ei ny løysing for utsending av fakturaer. Dette betyr at sjølve blanketten du får i posten frå oss òg ser annleis ut enn tidlegare. Blanketten har ikkje lenger ein del nedst som du kan rive av og legge i konvolutten når du betalar ved hjelp av brevgiro.

Dersom du skal betale med brevgiro, må du no fylle ut alle nødvendige på ein tom giroblankett:

 • Betalaren sitt bankkontonummer
 • Betalt av
 • Betalt til
 • KID
 • Kroner og øre
 • Til konto

Du kan så rive av girodelen, legge i konvolutten og sende på vanleg måte.
Tome giroblankettar får du gratis i banken din, i Kommunetorget og på Luranetunet. Her kan du òg få hjelp til å fylle ut.

Publisert 10.04.2019

Frå 10. april tar NAV Os i bruk digital søknadsløysing for økonomisk sosialhjelp på nav.no.
Du loggar inn på «Ditt NAV» med BankID eller andre tilsvarande sikkerheitsløysingar, når som helst på døgnet.
Fram til no har du måtta møte opp på NAV-kontoret for å fylle ut eit papirskjema mellom klokka 11 og 14, måndag, onsdag og fredag.

 

Publisert 09.04.2019

Visste du at du kan leige Raudlistova til dagsbesøk?

Publisert 03.04.2019

Dersom alle kan litt meir om demens, vil kvardagen bli mykje enklare for alle som er berørte av denne sjukdomen. Dette er utgangspunktet for Nasjonalforeningen for folkehelsen sin kampanje "Et mer demensvennlig samfunn", retta mot tilsette i privat og offentleg servicenæring, til dømes taxisjåførar og butikktilsette.

Os kommune ved ordførar Terje Søviknes signerte ein samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen på kommunestyremøtet 2. april 2019. Avtalen inneber at kommunen set ned ei arbeidsgruppe med ansvar for å administrere og gjennomføre kurs for å auke kunnskapen om demens i samfunnet generelt, og servicenæringa spesielt.

Slik kom samarbeidsavtalen mellom Nasjonalforeningen og Os kommune i stand.

Les meir om kampanjen for eit meir demensvenleg samfunn på Nasjonalforeningen for folkehelsen sine nettsider.