Årsrekneskapen syner overskot på 46,9 millionar

Klikk for stort bilete

Os kommune sin årsrekneskap syner eit udisponert overskot på 46,9 millionar kroner. 

Høg resultatgrad
Netto driftsresultat er på heile 105,8 millionar kroner. Det tilsvarar ein resultatgrad på 6,49%. Staten tilrår at kommunane over tid bør ha ein resultatgrad på 1,75%.
Os kommune har med årets resultat levert resultatgrad høgare enn staten sine forventningar for sjuande år på rad.
I tillegg til udisponert overskot er det gjort avsetjingar på i alt 155,4 millionar kroner, m.a. bundne avsetjingar knytt til overskot i SIO-prosjektet (Statleg finansiering av omsorgstenestene).

Tenesteeiningane leverer plusstal
Tenesteiningane leverer jamt over resultat i pluss. Samstundes sikrar midlar frå premiefondet i KLP, Havbruksfondet, skatteutjamningsmidlar og lågare utgifter til pensjon i sum eit svært godt resultat. 
Os kommunestyre kjem tilbake med disponering av overskotet etter at rekneskapen er revidert og godkjend.