Omsorgsløn

Omsorgsløn er ei ordning som skal leggja til rette for privat omsorgsarbeid frå pårørande og andre når dette blir rekna som det beste for brukaren.

Løna skal gje deg ein viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjer om du får omsorgsløn, og kva nivå løna skal liggje på.

Kven kan søkja om omsorgsløn?

Har du eit særleg tyngjande omsorgsarbeid, kan du søkja om omsorgsløn.

Situasjonar som kan utløysa omsorgsløn:

 • Omsorg for personar som er heilt avhengig av omsorg frå andre på grunn av funksjonshemmning, kronisk sjukdom eller sjukdom med dødeleg utgong.

 • Særleg tyngjande omsorgsarbeid for personar der det blir vurdert at omsorg frå foreldre / pårørande er best og nødvendig
   
 • Barn under 18 år har rett til pleie, stell og omsorg frå foreldra sine. Dette gjeld anten barnet er funksjonshemma eller ikkje.

Kva er "særleg tyngjande omsorgsarbeid" ?

I vurderinga av særleg tyngjande har sosialdepartementet lista opp følgjende moment:

 • Omsorgsoppgåva sin karakter
 • Om oppgåvene er særleg tyngjande psykisk og /eller fysisk
 • Forventa lengde av omsorgsbehov og situasjon
 • Kontinuitet i behov og belastning når det gjeld omsorg
 • Omfang av tid som blir nytta og fordelinga av denne over døgn / veke
 • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • Om omfang av omsorgsoppgåvene aukar eller avtar over tid.
 • Om omsorgsarbeidet inneber mykje nattarbeid eller avbrot i nattesøvnen

Slik søkjer du om omsorgsløn

 1. Fyll ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester .  (Set kryss for omsorgsløn)
 2. Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Os kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 52002 Os
 3. Dersom det er andre som søkjer for deg, må du leggja ved fullmakt

Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylla ut søknaden?

Kva skjer vidare med søknaden?

Utmåling av omsorgsløn

Kommunen har plikt til å syta for at den omsorgstrengjande sitt samla hjelpebehov vert dekka, men det er kommunen som i utgangspunktet vel kva form hjelpa skal ha. Kommunen kan tilby anna hjelp som dekkjer omsorgsbehovet, når dette vert vurdert som det beste for den omsorgstrengjande, eller at det betre nytting av  kommunen sine ressursar.

Omfanget vert rekna ut frå omsorgsbelastning, der andre offentlege tiltak går til fradrag, t.d hjelpestønad. Det vil sei at omsorgsløna blir vurdert ved endring av andre tenester / offentlege tilbod.

Omsorgsløn vert stoppa når omsorgsarbeidet opphøyrer, som t.d. ved, avlastningsopphald, kortidsopphald i sjukeheim mm.

Vedkomande som mottek omsorgsløn pliktar å informera kommunen om slike tilhøve og melda frå dersom  behovet for hjelp vert endra.

Andre aktuelle hjelpeordningar

Andre aktuelle hjelpeordningar / tiltak som det offentlege kan tilby i staden for, eller i tillegg til omsorgsløn,kan vera:

 • Heimetenester
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Dagtilbod som dagsenter, plass i barnehage / skulefritidsordning
 • Hjelpestønad til tilsyn og pleie.

Sjå meir informasjon om dei ulike tenestene

Publisert av Sigrun Bukkholm. Sist endra 31.10.2016 09:44