Tryggleikssjukepleiar

Tryggleikssjukepleiar er ein erfaren sjukepleiar som kan gi råd, rettleiing og informasjon om helsefremjande og førebyggande tiltak.

Målet er å skape tryggleik og trivsel, og styrke meistring av kvardagen, slik at du kan bu i eigen heim så lenge som mogeleg.

Kven kan få hjelp frå tryggleikssjukepleiar?

Alle over 77 år som ikkje allereie mottek tenester frå pleie- og omsorgstenesta i kommunen. 

Kva kan vi tilby?

Tryggleikssjukepleiar tar kontakt per brev med tilbod om eit førebyggjande og helsefremjande heimebesøk av ein erfaren sjukepleiar.
Samtalen kan dreie seg om, til dømes:

 • Korleis du opplever kvardagen
 • Trivsel, nettverk og nærmiljø
 • Fysisk aktivitet og kva aktivitetar som er viktige for deg
 • Kosthald og ernæring
 • Bustaden din, og om du er trygg i heimen
 • Informasjon om kommunale tilbod og andre tenester
 • Det du elles måtte ønskje å snakke om

Du kan óg få hjelp til å fylle ut eventuelle søknader.

Vi arrangerer seniortreff for 77-åringar to gonger i året (mars og oktober).

Teieplikt og lagring av opplysningar

 • Tryggleikssjukepleiar har teieplikt.
 • Eit heimebesøk vert avslutta med ei kort, skriftleg oppsummering. Du må gje samtykkje til at oppsummeringa kan lagrast i kommunen sitt datasystem og sendast som kopi til din fastlege.
  Opplysningane er sikra mot innsyn av uvedkomande

Korleis går eg fram for å få hjelp?

 • Du eller dine pårørande kan ta direkte kontakt med tryggleikssjukepleiar på telefon eller e-post.
 • Du treng ingen søknad eller tilvising

Kva kostar tenesta?

Tilbodet er frivillig og utan kostnad.

Aktuelle samarbeidspartar

Kontakt

Bjørg Aspenes Sjøbø
tryggleikssjukepleiar
Telefon: 56 57 50 21
Mobil: 900 12 091