Tryggleikssjukepleiar

Tryggleikssjukepleiar er ein erfaren sjukepleiar som kan gje råd, rettleiing og informasjon om helsefremjande og førebyggjande tiltak.

Målet er å skapa tryggleik og trivsel og styrka meistring av kvardagen, slik at du kan bu i eigen heim så lenge som mogeleg

Kontaktinformasjon

Tryggleikssjukepleiar er organisert under eininga Bestillar- og forvaltarkontoret i Rådhuset.

Tryggleikssjukepleiar: Bjørg Aspenes Sjøbø,
tlf. 56 57 50 21 / 900 12 091, e-post: bjas@os-ho.kommune.no

Kontortid:
Kvardagar: Kl. 08-15

Kven kan få hjelp frå tryggleikssjukepleiar?

Tryggleikssjukepleiar er eit lågterskeltilbod til alle eldre over 77 år som ikkje allereie mottek tenester frå pleie- og omsorgstenesta i kommunen. 

Kva kan vi tilby?

Tryggleikssjukepleiar tek kontakt pr. brev med tilbod om eit førebyggjande og helsefremjande heimebesøk av ein erfaren sjukepleiar.
Samtalen kan t.d. dreia seg om:

 • Korleis du opplever kvardagen
 • Trivsel, nettverk og nærmiljø
 • Fysisk aktivitet og kva aktivitetar som er viktige for deg
 • Kosthald og ernæring
 • Bustaden din, og at du er trygg i heimen
 • Informasjon om kommunale tilbod og andre tenester
 • Det du elles måtte ynskja å snakka om

Du kan og få hjelp til å fylla ut evt. søknader.

Teieplikt og lagring av opplysningar

 • Tryggleikssjukepleiar har teieplikt.
 • Eit heimebesøk vert avslutta med ei kort, skriftleg oppsummering. Du må gje samtykkje til at oppsummeringa kan lagrast i kommunen sitt datasystem og sendast som kopi til din fastlege.
  Opplysningane er sikra mot innsyn av uvedkomande

Korleis går eg fram for å få hjelp?

 • Du, eller dine pårørande kan ta direkte kontakt med tryggleikssjukepleiar på telefon eller e-post.
 • Du treng ingen søknad eller tilvising

Kva kostar tenesta?

Tilbodet er frivillig og utan kostnad

Aktuelle samarbeidspartar

Kontakt

Bjørg Aspenes Sjøbø
Bjørg Aspenes Sjøbø
Tryggleikssjukepleiar
Telefon: 56 57 50 21
Mobil: 900 12 091