Heimesjukepleie

Heimesjukepleia gjev pleie og omsorg til sjuke og funksjonshemma i eigen heim. På den måten blir behovet for sjukeheimsplass redusert. Tenesta kan til dømes inkludere sårbehandling, personleg stell og medikamenthandtering. 

Kva kan vi tilby?

 • Hjelp med medisin og medisinske prosedyrar
 • Dagleg stell
 • Sårbehandling
 • Rettleiing om kosthald og helsespørsmål
 • Hjelp til å stå opp, leggja deg og toalettbesøk
 • Rettleiing og opplæring slik at du kan meistra oppgåver på eiga hand (t.d. dosera medisiner og skifta stomi.)

Krav til søkjar

 • Du må ha eit hjelpebehov som skuldast sjukdom eller nedsett funksjonsnivå.

 

Kva kostar det?

Heimesjukepleie er gratis.

 

Slik søkjer du om heimehjelp

 • Fyll ut søknadsskjema for helse- og omsorgstenester
 • Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Os kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 5202 Os. Du kan også levera søknadsskjema i Kommunetorget på rådhuset.
 • Det er den som treng hjelp, ev. pårørande med fullmakt, som skal skriva under søknaden. Om andre søkjer for deg, må dei leggja ved fullmakt.

Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylla ut søknaden?

Kva skjer vidare med søknaden?

 

 

 Ansvarlege einingar:    

 

 

 • Kartlegging, sakshandsaming, vedtak og forvaltning: Bestillar og forvaltarkontoret
 • Praktisk gjennomføring av tenesta: Heimebasert omsorg / heimesjukepleie

Kontakt

Kari Wågsæther
Kari Wågsæther
Rådgjevar Bestillar- og forvaltarkontoret
Telefon: 56 57 51 82
Mobil: 916 83 210
Kristin Haukeland
Kristin Haukeland
Leiar Heimebasert omsorg
Telefon: 56 57 55 74
Mobil: 922 36 699
Vakttelefon til heimesjukepleia
$(TITTEL)
Telefon: 982 34 480