Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

 

Unge, lovande utøvarar innan kultur- og idrettsfeltet kan søkje om stipend frå Os kommune. Stipendet er på minimum 20.000 kroner.

Lag, organisasjonar og enkeltutøvarar innan kunst, kultur, idrett og friluftsliv kan søkje om økonomisk støtte frå Os kommune, Hordaland fylkeskommune og andre. Os kommune har to ulike tilskotsordningar for kulturarbeid: kulturmidlar og KUP-midlar

Den kulturelle spaserstokken er ei nasjonal kultursatsing som har som mål å sørgje for...

  • .. profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet til eldre
  • .. å la gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt bli utvikla innafor eit mangfald av sjangrar og uttrykk
  • .. å leggje til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.