Forbod mot bruk av open eld i Os kommune

Med bakgrunn i lengre tid utan nedbør, høge temperaturer og vind, fatter Brannsjefen i Os vedtak om forbod mot bruk av open eld utandørs i Os kommune.

Forbodet omfattar bruk av open eld som kan antenne gras, skog og liknande. Det gjeld f.o.m. søndag 27 mai kl 1200 og inntil situasjonen endrar seg.

Vedtaket er fatta med heimel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff m.v. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Kontakt

Stein  Gjøsund
Stein Gjøsund
brannsjef
Telefon: 56 57 53 44
Mobil: 982 34 427