Vedtak om kommunal forskrift om kriterium for langtidsopphald i sjukeheim

Os kommunestyre har den 20.06.2017 vedteke:

Kommunal forskrift om kriterium for langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester for Os kommune.

Forskriftet er kunngjort i Norsk Lovtidend og trer i kraft 1.juli 2017.

Sjå forskrifta på Norsk Lovtidend