Skjema Plan, bygg og eigedom

våre rettleiingar vil du finna informasjon om korleis du går fram for å søkja, kva vedlegg som skal følgja søknaden med meir.

Treng du meir hjelp, ta kontakt med ein av saksbehandlarane på Byggjesak.

 
 1. Søk elektronisk via Byggsøk.
  Første gong du brukar ByggSøk må du registrera deg som brukar.
  Velg Ny bruker søke eller Ny bruker signere (berre føretak)
  Fyll ut det skjema du får opp og klikk Registrer.

  For å fylla ut skjema må du deretter logga deg på med det brukarnamn og passord du registrerte.
  Skjemaet kan sendast inn elektronisk. Søknaden blir då registrert direkte i vårt sak- og arkivsystem

   
 2. Søk på papirblankett.
  Du finn naudsynte blankettar på Direktoratet for byggkvalitet si nettside for byggesaksblankettar

  Her vil du m.a. finna skjema som nabovarsel, søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, ferdigattest og søknad om mellombels bruksløyve


   
 3. Kommunale og andre skjema
  * Avkøyrsle - søknad til Os kommune
  * Avkøyrsle - søknad til Statens Vegvesen (PDF, 348 kB)

  * Dispensasjonssøknad
  * Fråsegn (PDF, 12 kB)
  * Innspel til kommuneplanen (Arealdelen)
  * Kontrollerklæring (Vedlegg til melding om installasjon av eldstad)
  * Melding om installasjon av eldstad
  * Røyrleggjarmelding / søknad om sanitærabonnement
  * Sjekkliste for teknisk plan - sluttdokumentasjon og overtaking