Momentliste for teikning av plankart

Krav til innleverte private planar i Os kommune  - vedlegg 3

Før du startar

 • Bestill digitalt kartgrunnlag hjå oppmålingsavdelinga.
 • Sjekk med kommunen kva målestokk som bør brukast. Endring av plan skal teiknast i same målestokk som gjeldande plan.
 • ”Rens” det digitale kartgrunnlaget for unødvendig informasjon som VA-anlegg, bygningsdetaljar og liknande.
 • Avklar planavgrensinga med planavdelinga.
 • Avklar eigedomsgrenser med oppmålinga.
 • Få plannummer av planavdelinga.
 • Avklar namn på planen med planavdelinga.
 • Skaff eventuelt aktuell hjelpelitteratur.

Plankartet generelt. Har du hugsa å …

 • .. markera planen si yttergrense?
 • .. plassera tittelfeltet til høgre i A-4 format, slik at det kjem fremst ved bretting?
 • .. setja mål på vegane, også på gangvegane?
 • .. setja på kurvepunkt og kurveradier på vegane og markera ev. breiddeutviding?
 • .. setja namn på vegar innafor planområdet ? (NB: Nye vegnamn må behandlast etter lov om stadnamn. Det er Kulturkontoret som har ansvaret for å fastsetja nye vegnamn)
 • .. føra på frisiktliner?
 • .. føra på topp skjering, botn fylling?
 • .. visa byggjegrenser mot veg?
 • .. setja på eventuelle byggeliner til alle sider?
 • .. teikna bygg som inngår i planen med tjukk strek?
 • .. markera privat og felles areal ved at fellesområdet vert skravert?
 • .. påføre rutenett og koordinatar?

For reguleringsplanen

 • Tekst alle reguleringsføremål med nummer og bokstav på kvart felt, for eksempel B1.
 • Tekst alle trafikkområde der det kan oppstå tvil om arealbruk.
 • Set på toppmøne og eventuelt toppplate på terreng på byggeområdet med kotenivå.
 • Set på areal på dei ulike føremåla (leik, bygg).
 • Kryss av eksisterande bygg som skal rivast / fjernast, omriss med stipla strek.
 • Set på utnyttingsgrad.
 • Merk av verneverdige bygningar og vegetasjon som skal inngå i planen.

Der det er naudsynt kan du òg …

 • .. føra på møneretning, takvinkel, plassering, maks. grunnflate og evt. husnummer
 • .. teikna vegane med senterlinje
 • .. ta ut eksisterande hus som skal fjernast
 • .. ruke oversiktskart på plankartet

Tittelfelt - Har du hugsa …

 • .. å gruppera føremål i samsvar med Plan- og bygningslova § 12-5?
 • .. å forklare alle føremål og symbol som er brukte?
 • .. å ta ut av tittelfeltet føremål og symbol som ikkje finnast på plankartet?
 • .. namn på firma og planleggjar?
 • .. korreksjonsfelt?
 • .. plannummer?
 • .. teikningsnummer?
 • .. dato, eventuelt revidert dato?
 • .. namn på planen, (geografisk stadfesting), så kort og presist som mogeleg?
 • .. målestokk?
 • .. nordpil?
 • .. saksbehandlingsfelt?
 • (Tittelfelt kan reduserast for små plankart.)
 • Kartgrunnlag Os kommune / Geovekst

Tips

 • Planen bør vera i A-format.
 • Planen skal vere leseleg i svart-kvitt, derfor er det viktig at føremålsgrensene er ”lukka”.
 • Følgjande på planen skal vera leseleg sjølv etter at han er nedkopiert:
  * Vegnamn og namn på område eller referansepunkt
  * Utnytting, etasjehøgder og reguleringsføremål
  * Tittelfelt
 • Unngå å skriva eller skravera over tekst i kartgrunnlaget.
 • Plankart og føresegner skal ha same dato.
 • Tittelfelt skal plasserast minst 7 mm frå kanten for å unngå problem ved kopiering.