Referanseliste

Krav til innlevering av private planar i Os kommune - Vedlegg 7

Kommunale planar og retningsliner

Oversikta under vil etter kvart bli oppdatert med lenkjer til dei aktuelle planane

 • Arealdelen til kommuneplanen 2003 – 2014
 • Langsiktig fellesdelen 2005 – 2017
 • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013- 2020
 • Temaplan for Miljø -, Energi- og Klima for Os kommune
 • Bustadsosial handlingsplan
 • Trafikksikringsplan 2014-2018 (PDF, 1012 kB)
 • Parkeringsnorm for Os
 • Hovedplan for avløp
 • Hovedplan for vann
 • Strategisk næringsplan
 • VVA-norm
 • Skulebruksplan

Fylkeskommunale planar og retningslinjer

 • Fylkesdel plan for kulturminne
 • Fylkesdelplan for kystsona
 • Fylkesdelplan for senterstruktur og lokaliseringav service og handel
 • Hordaland fylkeskommune: Arealpolitiske retningsliner
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Rettleiar for reguleringsplan
 • Rettleiar for strandsone
 • Rettleiar om landskapsanalyse
 • Rettleiar om konsekvensutgreiing
 • Deltaking for alle - Universell utforming
 • FylkesROS for Hordaland

Aktuelle lover og statlege retningslinjer:

Andre rettleiarar og retningsliner