Budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen tar utgangspunkt i dei langsiktige måla, strategiane og utfordringane i kommuneplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke ressursane for å nå politisk vedtatte mål.

Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke inntektene sine for å gi tenester til innbyggjarane. Eit krav til budsjettet er at kommunen ikkje brukar meir til drift enn det kommunen mottar av inntekter same året.

Budsjett og økonomiplan
Vedtatt budsjett og økonomiplan Lenke Rådmannen sitt framlegg Framlegg frå parti Vedtak
2018 Sjå journalpost Sjå framlegg (.PDF, 14 MB) AP (.PDF, 475 kB)
KrF/SP (.PDF, 161 kB)
FrP/H/V (.PDF, 967 kB)
2017 Sjå journalpost Sjå framlegg (.PDF, 14 MB) Sjå framlegg Sjå vedtak
2016 Sjå journalpost
2015 Sjå journalpost
2014 Sjå journalpost
2013 Sjå journalpost
2012 Sjå journalpost
Oversikt over vedtekne budsjett og økonomiplanar.

I Os kommune er det rammebudsjettering, som vil seia at politikarane vedtek dei økonomiske rammene for drifta på områdenivå. Rådmannen fordeler så midlane til tenestene.

 

Sjå også: Tertialrapporter og årsmeldingar

Kontakt

Ingrid Karin Kaalaas
Ingrid Karin Kaalaas
økonomisjef
Telefon: 56 57 50 44
Mobil: 930 87 389