Prisar for kloakk- og septiktøming

Dersom du er tilknytta det kommunale kloakksystemet, betaler du for reinsing av det brukte vatnet. 

Gebyret er delt i to: Abonnementsgebyr + forbruksgebyr. Abonnementsgebyret skil mellom private eigedomar og næringseigedomar, men er elles likt for alle. Forbruksgebyret blir rekna ut etter kor stor bustaden din er. Dersom du har vassmålar, blir gebyret rekna ut etter faktisk forbruk.

Dersom du ikkje er tilknytta det kommunale kloakksystemet, men har privat septiktank, tar kommunen eit gebyr for å tøme denne.

Nytt i 2016 er at talet på terminar er auka frå to til fire. Det betyr at du får rekninga fire gonger i året i staden for to, og at beløpet på kvar enkelt faktura såleis er lågare enn tidlegare.

Forfallsdato for fakturaene er 31.mars, 30. juni, 30. september og 31. desember.

Vanlege spørsmål om vass- og kloakkgebyr.

Kontakt

Spørsmål om kommunale gebyr og avgifter
$(TITTEL)