Oppmåling og registrering av eigedom (matrikulering)

Matrikkelsystemet er Noregs offisielle register over fast eigedom, bygningar, bustader og adresser.  

Matrikkelen i Os kommune inneheld opplysningar som er naudsynte for planlegging, utbygging, bruk og vern for kvar enkelt eigedom.

Oppmålingsforretning betyr å klarlegge og beskrive eigedomsgrenser og rettar til fast eigedom. Det er nødvendig før ei ny sjølvstendig eigedomseining kan etablerast og førast inn i matrikkelen.

Urimelege gebyr

Dersom gebyret tydeleg er urimeleg i høve til grunnleggjande prinsipp og det arbeid og kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, fastsetje eit høveleg gebyr.

Betalingstidspunkt

Kommunen kan krevje at gebyret skal betalast før arbeidet blir gjennomført.

Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka

Dersom du som bestillar undervegs i prosessen gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, vil gebyret likevel bli ståande.

Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering (innføring i eigedomsregisteret)

Gebyret for utført arbeid blir redusert til 1/3 dersom saka blir trekt før ho er fullført, må avvisast eller ikkje lar seg føre inn i matrikkelen på grunn av endra heimelstilhøve eller av andre grunnar ikkje kan fullførast.

Kontakt

Torbjørn Steffensen
Torbjørn Steffensen
fagleiar
Telefon: 56 57 53 14
Mobil: 970 90 192