Søk eller bytt barnehageplass

Hovudopptak for barnehageåret 2017/2018 har søknadsfrist 1. mars.

Når du får melding frå Os kommune om å oppdatere og stadfeste søknad, må du gjere dette innan 15. februar 2017. Viss ikkje blir søknaden din sletta.

Søk barnehageplass/bytt barnehage

Det er ikkje mogleg å gjere endringar i barnehagesøknaden medan arbeidet med hovudopptaket pågår (i perioden 1. mars til 1. mai 2017). Søknader mottatt etter 1. mars og søknadar for barn som ikkje fyller vilkåra for rett til barnehageplass, blir behandla etter at hovudopptaket er avslutta.

Fristar og framdrift for hovudopptaket (PDF, 98 kB)

 • Du kan søkje barnehageplass heile året. Barnehagar som har ledige plassar etter at hovudopptaket er avslutta gir fortløpande tilbod om barnehageplass.  
 • Du kan søkje om plass ved fire barnehagar. Set barnehagen du helst ønskjer på førsteplass, den neste på andreplass og så bortetter.
 • Du sender eitt søknadsskjema for kvart barn du søkjer om plass for.

Rett til barnehageplass

Barnehageopptak

Kven har rett på barnehageplass?

Du har rett til plass dersom

 • Du har søkt innan 1. mars i opptaksåret.
 • Ønska startdato er innan 30. november i opptaksåret.
 • Barnet fyller eitt år før 30. november ved gjeldande hovudopptak. Rett til barnehageplass gjeld barn mellom eitt og fem år.
 • Du er busett i Os kommune ved oppstart i barnehagen. Barnehagen sine vedtekter avgjer om søkarar busette utanfor kommunen òg blir vurderte.

Desse barna blir prioriterte ved opptak, jamfør barnehagelova § 13.

Frå kva tid har barnet rett til å få plass?

Barn fødd i:

 • august 2016 har rett til plass i barnehage i august 2017
 • september 2016 har rett til plass i barnehage i september 2017
 • oktober 2016 har rett til plass i barnehage i oktober 2017
 • november 2016 har rett til plass i barnehage i november 2017

På bakgrunn av Stortinget sitt framlegg om å utvide retten til barnehageplass for barn fødd i november, gjorde Os kommunestyre vedtak som sikrar rettighetsbarn plass i barnehage frå den månaden dei fyller eitt år.

Barn som er fødde tidlegare enn august 2016 har også rett til barnehageplass frå august 2017. Loven er ikkje endra på dette området.

Kva skjer om du takkar nei til barnehageplass frå den månaden barnet har rett frå?

Då har du brukt retten din, og kommunen har oppfylt plikta om å gi tilbod om barnehageplass.

Frå kva tid må du betale?

Du må betale for plassen frå den månaden han er tildelt.

Kva skjer etter at du har sendt søknad om barnehageplass?

 • Du får melding frå barnehagen/-hagane om du har fått plass, og i kva for barnehage/-hagar du har fått tilbod om plass.
 • Dersom du ikkje har fått plass i barnehagen som var førstevalet, kan du velje å stå vidare på venteliste til denne barnehagen. Ved eventuelle supplerande opptak i løpet av barnehageåret, kan du som står på venteliste få tilbod om plass.
 • Dersom du har spørsmål om plassering på ventelista, ta kontakt med styrar i barnehagen.

Kva skjer når du takkar ja til plass?

 • Dersom du takkar ja til førstevalet ditt, blir søknaden sletta. Dersom du seinare ønskjer å søkje andre barnehagar, må du søkje på nytt.
 • Dersom du takkar ja til ein annan barnehage enn den du hadde på førsteplass, kan du velje å framleis stå på venteliste hos barnehagen/-hagane du har prioritert høgare. 

Slik bytter du barnehage

For å bytte barnehage sender du søknad på same måte som då du søkte om plass. Søk innan 1. mars for å vere med i hovudopptaket, men du kan bytte heile året. Du må levere oppseiing til barnehagen du byttar frå. Oppseiingstida kan variere, kontakt den aktuelle barnehagen for meir informasjon.

Har du spørsmål?

Kontakt postmottak@os-ho.kommune.no.