Skulefritidsordninga (SFO)

SFO er eit tilbod før og etter skuletid og i nokre skuleferiar.
Alle barneskulane i Os kommune har tilbod om SFO
 for barn i 1. til 4. årstrinn, og for barn med særskilde behov opp til 7. årstrinn.

Slik søkjer du

Påmeldingsskjema til SFO finn du på nettsida til kvar enkelt skule.

Der finn du òg informasjon om tilbod, opningstider, betaling og oppseiing.

SFO tilbyr 100 % plass (frå kl. 08-16.30 ved dei fleste skulane), 80 %, 60 % eller 40 % av heil plass. Dersom du ynskjer å levere tidlegare og/eller hente seinare, tilbyr SFO utvida opphaldstid (kl. 07-17).
Det er òg mogleg å kjøpe enkeltveke, enkeltdag eller enkelttimar etter avtale med skulen.
SFO har hovudopptak i april for barna som startar på skulen i august, men du kan søkje om plass heile året.
Barnet har plassen i SFO til dei går ut av 4. klasse eller seier han opp. Barn med særskilde behov kan søkje om SFO-plass til og med 7. klasse.

SFO i skuleferiar

Skulefritidsordninga følgjer skuleruta. I feriar er SFO ved éin skule ope, slik at elevar ved dei andre skulane kan nytte dette tilbodet. Det er berre høve til å kjøpe heile veker, ikkje enkeltdagar eller -timar.
Skulane har eiga påmelding til ferie-SFO. Betaling for ferie-SFO kjem i tillegg til betaling for vanleg SFO.

Pris

Prisar for skulefritidsordninga (SFO)
Faktura vert sendt ut kvar månad, med betalingsfrist i slutten av månaden.
 

Publisert av Ragnhild Stende Bjaadal. Sist endra 16.03.2016 14:49

Kontakt

Line Rye
Line Rye
kommunalsjef
Telefon: 56 57 50 08
Mobil: 406 24 411