Slik søker du redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Les dette før du søker:

  • Føresette må sjølv søke om redusert foreldrebetaling. Dette skjer ikkje automatisk.
  • Send søknad om redusert foreldrebetaling så snart som mogleg etter at de har fått barnehageplass.
  • Føresette som søker må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet. Dersom barnet bur fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i husstanden der barnet har si folkeregistrerte adresse.
  • Føresette må søke til den kommunen barnet er folkeregistrert i.
  • Føresette må legge ved siste sjølvmeldinga, for å vise at husstanden si samla inntekt oppfyller kravet. Dersom de har skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikkje står på den førehandsutfylte sjølvmeldinga, er de pliktige til å opplyse om dette.
  • Dersom de ikkje kan legge fram sjølvmelding, må annan dokumentasjon leggast fram, til dømes lønsslipp frå arbeidsgjevar eller inntekt frå NAV. Søknader utan tilstrekkeleg dokumentasjon, vil ikkje bli handsama.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjeld frå den månaden etter at Os kommune mottar søknaden og ut barnehageåret (juni).  

Du/de må søke på nytt for kvart barnehageår, med ny dokumentasjon for husstanden si samla inntekt. Vi tilrår at de søkjer for neste barnehageår innan 15. mai. 

NB: Vedtak frå august gjeld til og med juni året etter.

Du/de kan søke i løpet av barnehageåret dersom det er store og varige endringar i inntekta, til dømes på grunn av langtidsarbeidsløyse, samlivsbrot eller liknande.

Send søknad om redusert foreldrebetaling

Les meir om foreldrebetaling (Utdanningsdirektoratet)

Kontakt

Siri  Rådmannsøy
Siri Rådmannsøy
Sakshandsamar NAV Os
Mobil: 412 93 537