Prisar for vatn

Vassgebyr er det du betaler til kommunen for å få vatnet trygt reinsa og transportert til huset ditt.
Gebyret er delt i to: abonnementsgebyr + forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret skil mellom private eigedomar og næringseigedomar/offentleg verksemd, men er elles likt for alle. Forbruksgebyret blir rekna ut etter kor stor bustaden din er. Dersom du har vassmålar, blir gebyret rekna ut etter faktisk forbruk. 

Dersom du er tilknytta det kommunale kloakksystemet, betaler du òg kloakkgebyr for reinsing av det brukte vatnet.

Nytt fra 2016 er at talet på terminar er auka frå to til fire. Det betyr at du får rekninga fire gonger i året i staden for to, og at beløpet på kvar enkelt faktura såleis er lågare enn tidlegare.

Forfallsdato for fakturaene er 31.mars, 30. juni, 30. september og 31. desember.

Vanlege spørsmål om vass- og kloakkgebyr.

Prisane er pr.år, inkludert mva

 

Du mottar faktura for kommunale avgifter fire gonger i året.

Kontakt

Spørsmål om kommunale gebyr og avgifter
$(TITTEL)